Noorderduin - Almere

Noorderduin is onderdeel van DUIN, een bijzondere gebiedsontwikkeling in Almere Poort en is gelegen aan het IJmeer met zicht op Amsterdam. Hier is een nieuw landschap gemaakt waarbij strand, duinen, water en bossen de identiteit bepaalt. Een landschap met meanderende straatpatronen, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken. Een plek waar je kunt wonen met een constant vakantiegevoel.

boogaart almere groen en recreatie Gemeente Almere Noorderduin 2020 1 2666x1333

Project: Noorderduin

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Locatie: Almere
Uitvoeringsjaar: voorjaar en winter 2020
Oppervlakte: 4.500 m2
Team: Boogaart Almere


Gemeente Almere: "In Noorderduin kun je met een vakantiegevoel wonen in een duinlandschap"


Werkzaamheden

Na afronding van het civieltechnisch werk heeft Boogaart Almere het groen voor deze wijk geleverd en aangeplant. Het betreft bomen, struweel, helmgras en kruidenmengsels.
Hiervoor is gecertificeerd inheems plantmateriaal toegepast. Belangrijk uitgangspunt bij de boomselectie was de natuurlijke habitus. Zo zijn de bomen op de kwekerij door de ontwerper geselecteerd op basis van hun vorm; meervoudige of kromme stam, grillige vorm.

Op een aantal plaatsen is grondverbetering toegepast door middel van het goed doormengen van de zandondergrond met goed verteerde teelaarde en bomensubstraat. Bij hogere en dus droge groeiplaatsen is veencompost toegevoegd. De bomen zijn verankert met boompalen en voorzien van een beluchtings-watergeefsysteem (drain).
Voor het toekomstig bosbeeld vindt dunning plaats op basis van uitval en selectie. Zo ontstaat een afwisselend bos met een plantafstand van 2 tot 5m (maximaal 6m plantafstand in eindfase).


Projectleider: "Een zanderig duingebied is heel wat anders dan een gebied met klei en veen. Dat bleek wel in een andere wijk in Almere, waar het groen niet door ons is aangelegd. Aan ons dus de uitdaging om dat beter te doen."


Een aantal velden is met helmgras geplant en is een overgroot deel van de groengebieden voorzien van een laagje grond van 1,5 cm dat ingezaaid is met een kruidenmengsel voor nat dan wel droog gebied. De verhouding grassen – kruiden is 40% – 60%. Om het zandlichaam ‘vast te leggen’ is na het inzaaien gebruik gemaakt van ‘hydroseeding’ (cellulose). Boogaart verzorgt het groenonderhoud (met groeigarantie) waarbij ongewenste begroeiing wordt verwijdert en regelmatig water wordt gegeven.

Noorderduin ligt tegen een wijk aan die al door Boogaart wordt onderhouden. Voor ons is het belangrijk dat we hier onze staat van dienst kunnen laten zien wat betreft aanleg en onderhoud. Op die manier geven wij een mooi visitekaartje af en kunnen onze mannen zomer én winter doorwerken.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Meer groen en kleur aanbrengen in de winkelcentra van Apeldoorn.

Op de plek van het oude winkelcentrum Anklaar – een gedateerd, overdekt winkelcentrum – is een geheel nieuw en open winkelcentrum gebouwd. Eijkelboom droeg zorg voor de aanplant van alle groenvoorzieningen.

Realisatie van een bloemenlint over de hele lengte van het Niftarlakepark voor meer kleur en verbinding. Het bloemenlint draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Het aanleggen van een bloemenmengsel in een verschraalde ondergrond.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Aanleg Food Foresty bij de Julianaschool in Bilthoven in combinatie met een unieke zit- en speelkuil / amfitheater zodat buitenlessen mogelijk zijn.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest De Groene Kosmos (Oostgriend) is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Realisatie van buurtmoestuin ‘Tuin te Zuylen’ waar 20 moestuinbakken zijn geplaatst en ingeplant. Deze buurtmoestuin maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten